โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 95
  14 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 134
  13 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 88
  1 ธ.ค. 2564    พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2556 134
  10 พ.ย. 2564    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 134
  9 พ.ย. 2564    พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 89
  29 ต.ค. 2564    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 132
  1 ก.พ. 2564    พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ.2562 90
  1 ก.พ. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ.2548 98
  1 ก.พ. 2564    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 92

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 495552 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน