โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 52
  11 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 51
  5 ก.พ. 2563    การคืนหลักประกันสัญญา 56
  12 ธ.ค. 2562    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้รข้าราชการรักษาวินัย 53
  25 ต.ค. 2562    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 6
  11 ต.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 5
  1 ต.ค. 2562    ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 4
  1 ก.ค. 2562    แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 55
  19 มิ.ย. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 5
  19 มิ.ย. 2562    มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 163134 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน