องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ธรรมชาติสมบูรณ์  เพิ่มพูนเศรษฐกิจ  พิชิตความยากจน  มวลชนพัฒนา  นำภูมิปัญญาไทย 
ใฝ่ใจศาสนา   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

3. ให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ     

เป้าประสงค์                          

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ