โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.ย. 2565    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 29
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 86
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 77
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 79
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 75
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุลากร 74
  1 มี.ค. 2565    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 62
  1 มี.ค. 2565    การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 61
  2 ก.พ. 2565    คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 47
  7 ม.ค. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(ฉ.50)และการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 424892 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน