วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นนานายหนูเตียน นานางละมัย หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นแยกฝายน้ำล้น ฝายน้ำล้นลำเจา หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นวัดป่าโนนลาน แยกฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นสะพานคลองยางเตี้ย คุ้มน้อยโนนลาน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (5 เส้นทาง) หมู่ที่ 12 บ้านหนองหอยปังพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นจุดพักคอย บ้านนายบุญแถม หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สามแยกหัวนาคำ โนนลาน คุ้มน้อยโนนลาน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นแยกฝายน้ำล้น สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพื่อการเกษตร หมุ่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง