โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
   

 


 

 
  นายแสง  ชุ่มฉิมพลี  
  ปลัด รักษาราชการแทน 
    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 

 
  นางสาววิจิตรา  โยธากุล  
  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  
นายสมมาต  บุตรสีวงศ์ นายเรณู  คำมูลคร นายบุญชู  บุญตั้ง
พนักงานขับรถเก็บขยะ พนักงานประจำรถเก็บขยะ พนักงานประจำรถเก็บขยะ

 
นายทวี  คุณโกทา   นายไสว  ทบด้าน
พนักงานประจำเตาเผาขยะ   พนักงานประจำเตาเผาขยะ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 277052 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน