โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   
   

 


   
  นายชนาธิป  ขวัญมา  
 

 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน 
    ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางดวงใจ  ผาบเพ็ง จ่าเอกเสน่ห์  ธนะขว้าง นางจันทร์เพ็ญ  โคนชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ครู
นางสาวสุภานิตย์  ผงชัยสงค์ นางสาวนุชจารี  ธุสินแก่น นางสาวรุ่งนภา  แสงงามซึ้ง
ครู ครู ครู
นางประนอม  แกมชัยภูมิ นางลัดดาพร  เพ่งพิศ นางสาวรจนา  อุปฮาด
ครู ครู ครู
นางสาวราตรี  ม่วงสีเลียด นางอนงค์นาถ  หาสีเลียด นางสมพิศ  จำชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชวัลนุช  บรรเทา นางภัทรลดา  งามสกุล นางสาวขวัญจิรา  จำชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภัสสร  พรมราช นางสาวไข่มุก  แก้วอินทร์บอก นายวิฑูรย์  เจริญศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างเหมา 
   
  นายชินกร  อ้วยมะเดื่อ  
  พนักงานจ้างเหมา  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287431 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน