โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 สำนักปลัด
   
   

 


   
  นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นางสาวไมตรี  พงษพันธ์ นางกุลนิตย์  แนวประเสริฐ นางวิลัยวรรณ์  ฤทธิ์บุญ
นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จ่าเอกวัตร  คะสกุล นางวาสนา  วงศ์น้ำนอง นายเฉลิมวิทย์  ภัทราบุญญากุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.นันต์ทัชพร กริ่งสันเทียะ น.ส.ยุวธิดา วงษ์ชู นายชานนท์  ธนาไพศาลพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      

นายวัชชา  ดื่มโชค นายดวงเด่น  เกณฑ์พล นายปริญญา  ทองดี
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง

นางสาวกานดา  สิงห์เจียง นางสุภาพร  วงค์ศรีแก้ว นายสีลาด  ม่วงสีเสียด
               พนักงานทั่วไป                   แม่บ้าน   ยาม
นายสงบ  สำราญ นายประหยัด  ซ่อนกลิ่น นายโสภี  พลเรือง
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ
   
  นายบุญกง  สายไพสงค์  
  พนักงานกู้ชีพ  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287461 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน