โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


   
  นายแสง ชุ่มฉิมพลี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
นางศรีวิไล  สิมช้า นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์ นายณัฐฐินันท์ชัย  เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง
นายระพีพัฒน์  วงศ์น้ำนอง นายชนาธิป  ขวัญมา นายชนาธิป  ขวัญมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 

 
  นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 173082 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน