โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


   
  นายแสง ชุ่มฉิมพลี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
นางศรีวิไล  สิมช้า นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์ นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
    ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมาณพ  ผุยม่อง นายชนาธิป  ขวัญมา นายชนาธิป  ขวัญมา
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 

 
  นายแสง  ชุ่มฉิมพลี  
  ปลัดอบต. รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287426 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน