โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


   
  นายแสง ชุ่มฉิมพลี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
  เบอร์โทร.087-9592777  
     
นางศรีวิไล  สิมช้า นางกุลนิตย์  แนวประเสริฐ นายไกรเมฆ  หมวดเมืองกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร.081-0734202 หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร.061-1182967
  เบอร์โทร.081-0662732  
     
นายมาณพ  ผุยม่อง นางดวงใจ  ผาบเพ็ง นายชนาธิป  ขวัญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เบอร์โทร.089-2869932
เบอร์โทร.096-6829539 เบอร์โทร.063-0018589  
     
 

 
  นายชนาธิป  ขวัญมา  
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  เบอร์โทร.089-2869932  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 495497 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน